KONKURS GRAFICZNY

NA PROJEKT KALENDARZA „Piękno przyrody” NA ROK 2024

Regulamin konkursu:

  1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu a koordynatorem p. Jolanta Kotulska.

  1. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu kalendarza na rok 2024 w dowolnej kategorii .

  1. Cele konkursu:

– kształtowanie postawy odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego,

– wzbogacanie wiedzy o ochronie przyrody,

– rozwijanie zdolności artystycznych.

  1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs kierowany jest do uczniów

Kategoria I

klas 7-8 szkół podstawowych

Kategoria II

szkoły  ponadpodstawowe .

Do konkursu można zgłaszać prace samodzielnie opracowane, których autorem jest osoba zgłaszająca. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę (projekt).

Uczestnik w swoim projekcie może wykorzystać zdjęcia ,rysunek, znaki graficzne  własnego autorstwa.

  1. Zgłaszanie prac konkursowych:

Pracę – projekt kalendarza można dostarczyć do Organizatora w formie:

– w postaci cyfrowej, zapisanej jako fotografia 300 dpi CMYK w formacie PDF przesłanej na email: zoloptbg@wp.pl

– w formie kolorowego wydruku pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody, ul. Moniuszki 16, 39-400 Tarnobrzeg.

Każdy uczestnik zgłaszając swoją prace, pobiera formularz zgłoszeniowy (zał. 1) orazwyrażenie zgody na udział (zał. 2), czytelnie wypełnia i wraz ze swoim projektemdostarcza Organizatorowi pocztą mailową lub tradycyjną.

  1. Termin nadsyłania prac:

Prace należy przesłać w terminie 20 – 31 maja 2023r.

  1. Ocena prac konkursowych:

– Konkurs jest jednoetapowy.

– Oceny prac dokonuje komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

Kryteria oceny prac:

– walor artystyczny (pomysł, estetyka, oryginalność, wartość merytoryczna)

– walor użytkowy (możliwość zastosowania w różnych sytuacjach).

  1. Wyniki konkursu:
  2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na początku czerwca 2023 a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zarządu Okręgowego LOP. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Komisja konkursowa przyzna nagrody za 3 najlepsze prace oraz wyróżnienia.

  1. Klauzula informacyjna:- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i rozpowszechniania prac konkursowych w celach informacyjno-edukacyjnych czy promocyjnych.

– Administratorem danych osobowych uczestnika jest Organizator. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z RODO.

załączniki 1 i 2