DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Członkiem zwyczajnym Ligi może być każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów i zadań Ligi, zobowiązuje się przestrzegać statutu  i złoży  pisemną deklarację przystąpienia do Ligi oraz składkę roczną.
Członka zwyczajnego Ligi przyjmuje Zarząd Okręgu w Tarnobrzegu na podstawie pisemnej deklaracji. Dowodem przynależności do Ligi jest ważna legitymacja członkowska.

Wypełnij i wyślij deklarację członkowską 

Składki członkowskie

Zgodnie z Uchwałą nr 3/05 Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody z dn. 25 czerwca 2005 r., minimalne roczne  składki członkowskie wynoszą:

1) dzieci i młodzież szkolna – 5 zł za rok szkolny

2) emeryci, renciści, opiekunowie kół szkolnych oraz pełnoletni niepracujący – 20 zł

3) osoby pracujące – 30 zł

Składki przyjmują Zarządy Okręgowe LOP.

Osoby ubiegiające się o członkostwo w Lidze Ochrony Przyrody powinny wypełnić deklarację członkowską (do pobrania obok), a następnie przesłać ją na adres odpowiedniego do swojego miejsca zamieszkania Zarządu Okręgowego (Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody 39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 16).